DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

Browsing by Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Ordering With Most Recent First Show Oldest First

Showing items 1-21 of 5461.

Next page
Date of IssueTitle Authors
2560 รายงานการวิจัยโครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย vibrio harveyiวิภา, สุจินต์
2559 รายงานการวิจัยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะรังสรรค์, ทองทา; ปัญญา, หันตุลา
2559 รายงานการวิจัยการวิเคราะห์และการควบคุมการสั่นของเพลาโดยใช้แบริ่งแม่เหล็กแบบกระตุ้นจิระพล, ศรีเสริฐผล
2559 รายงานการวิจัยเครื่องทดสอบค่าการไหลตามแนวของวัสดุสังเคราะห์สุขสันติ์, หอพิบูลสุข
2559 รายงานการวิจัยพฤติกรรมการเดินทางจับจ่ายใช้สอยในเมืองภูมิภาคในประเทศไทย: ลักษณะผู้บริโภค คุณลักษณะร้านค้า และการใช้บริการร้านค้าสุทธิพงษ์, มีใย
2559 รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบอากาศยานสี่ใบพัดที่บังคับการเคลื่อนที่ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการตรวจการณ์ใน มทส.กนต์ธร, ชำนิประศาสน์
2559 รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การสร้างเครื่องฝึกบินจำลองต้นแบบกนต์ธร, ชำนิประศาสน์
2559 รายงานการวิจัยสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวเหล็กกล้าที่ผ่านการอบชุบด้วยกระบวนการแก๊สซอฟต์ไนตรายดิง แก๊สซัลเฟอร์ไนตรายดิงและกระบวนการร่วมระหว่างแก๊สซอฟต์ไนตรายดิงกับแก๊สคาร์เบอร์ไรซิงสมศักดิ์, ศิวดำรงพงศ์; ศิริจิตร์, จำปี
2559 รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาระบบวางแผนแผนการเดินทางท่องเที่ยวออนไลน์ภายใต้เงื่อนไขบังคับด้านการประหยัดพลังงานธรา, อั่งสกุล; จิติมนต์, อั่งสกุล
2559 รายงานการวิจัยระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการปลูกแตงเทศเป็นการค้าอารักษ์, ธีรอำพน; นุชนาฎ, สัตยากวี
2559 รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเตือนการชนโดยใช้ทิศทางการเคลื่อนที่สำหรับการสื่อสารยานพาหนะถึงยานพาหนะมนต์ทิพย์ภา, อุฑารสกุล
2559 รายงานการวิจัยการพัฒนาโครงข่ายก่อรูปลำคลื่นสำหรับสายอากาศหลายลำคลื่นแบบคงที่ในระบบแอลทีอีมนต์ทิพย์ภา, อุฑารสกุล
2559 รายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสำหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในจังหวัดสุรินทร์สรญา, แก้วพิทูลย์
2559 รายงานการวิจัยการบรรเทาการขาดเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังเอซีเป็นดีซีที่มีโหลดเป็นอิเล็กทรอนิกส์กำลังขนานกันด้วยวิธีการหน่วงแบบแอกทีฟกองพัน, อารีรักษ์
2559 รายงานการวิจัยการปรับปรุงค่าความนำไฟฟ้าและช่องว่างอิเล็กทรอนิกส์ทางแสงของผลึกนาโนซิลิคอนควอนตัมดอทสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ทิพย์วรรณ, ฟังสุวรรณรักษ์
2559 รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการวางแผนทราฟฟิกเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในเครือข่ายไอพีบนการมัลติเพล็กซ์เชิงความยาวคลื่นภายใต้ความไม่แน่นอนของทราฟฟิกชุติมา, พรหมมาก
2559 รายงานการวิจัยการทำแห้งเนื้อมะพร้าวขูดสำหรับการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบดเทวรัตน์, ตรีอำนรรค; กระวี, ตรีอำนรรค; เกียรติศักดิ์, ใจโต; เบญจวรรณ, วานมนตรี; นาฏชนก, ปรางปรุ
2559 รายงานการวิจัยแบบจำลองคณิตศาสตร์ภายใต้ความไม่แน่นอน สำหรับปัญหาการกำหนดพื้นที่ขนส่งและการจัดการขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลกัญชลา, สุดตาชาติ; สุนาริน, จันทะ
2559 รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สารลดแรงตึงผิวชีวภาพในการล้างผัก ผลไม้และพื้นผิววัสดุปิยะวรรณ, กาสลัก; เกรียงศักดิ์, เอื้อมเก็บ
2559 รายงานการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์บิฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตน้ำนมหลักเขมวิทย์, จันต๊ะมา; ศิริมา, สุวรรณกูฏ จันตะมา; ภัทรา, ชาญชัย
2559 รายงานการวิจัยเรื่องแบบจำลองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์มีผลต่อยุทธศาสตร์ระยะยาวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยขวัญกมล, ดอนขวา
Next page

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic