DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

Browsing by Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Ordering With Most Recent First Show Oldest First

Showing items 1-21 of 6391.

Next page
Date of IssueTitle Authors
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องอบแห้งบนผิวภายในลูกกลิ้งแบบอินฟราเรดเทวรัตน์, ตรีอำนรรค; กระวี, ตรีอำนรรค; เกียรติศักดิ์, ใจโต; เบญจวรรณ, วานมนตรี; นาฏชนก, ปรางปรุ
2560 รายงานการวิจัยการผลิตน้ำร้อนจากพลัังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้าแบบบังคับการไหลเพื่อใช้ทำความสะอาดโรงเรือนปศุสัตว์ทดแทนสารเคมีเทวรัตน์, ตรีอำนรรค; กระวี, ตรีอำนรรค; เกียรติศักดิ์, ใจโต; คนธรส, ถินสูงเนิน; เฉลิมชาติ, เสาวรัจ; กฤษดา, สายแสง; ศักรินทร์, ปาปะเก
2560 รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมการทำลายน้ำดิจิทัลสำหรับภาพสีประโยชน์, คำสวัสดิ์
2560 รายงานการวิจัยการสังเคราะห์ การตรวจสอบสมบัติและการใช้ประโยชน์บล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและยางธรรมชาติปราณี, ชุมสำโรง
2560 รายงานการวิจัยการประหยัดพลังงานสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสกองพล, อารีรักษ์
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลบ่งชี้ลักษณะต้านทานโรคราแป้ง และการรวมยีนต้านทานในถั่วเขียวปิยะดา, อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์; อ้อยทิพย์, พูลสวัสดิ์; ชิตพันธุ์, คติวัฒน์; กิติยา, อาษากิจ
2560 รายงานการวิจัยการประเมินผลกระทบด้านการจราจรในการจัดระบบสัญญาณไฟจราจรควบคุมทางเข้า-ออกสายทางหลักของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองจราจรระดับจุลภาคศาสน์, สุขประเสริฐ; สนณรงค์, สุอังคะ; กาญจน์กรอง, สุอังคะ
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถของระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์สิราภรณ์, โพธิวิชยานนท์
2560 รายงานการวิจัยการจัดผังสถานที่ก่อสร้างสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีขนาดไม่เท่ากันและมีข้อจำกัดวชรภูมิ, เบญจโอฬาร
2560 รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาระบบการให้น้ำอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมแบบฟัชซีประโยชน์, คำสวัสดิ์
2560 รายงานการวิจัยวิธีการทางวิศวกรรมความรู้เพื่อการรู้จำบริเวณกำหนดรหัสทางพันธุกรรมนิตยา, เกิดประสพ; กิตติศักดิ์, เกิดประสพ
2560 รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปาอภิชน, วัชเรนทร์วงศ์; ยศพล, ใบเหลือง
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาคู่มือการเขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์อัญชลี, วรรณรักษ์
2560 รายงานการวิจัยการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของทานตะวันโดยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอสเอสอาร์และเอพีดีหนูเดือน, เมืองแสน; ฐิติพร, มะชิโกวา; ปัญจมา, จรรยาเลิศอดุล
2560 รายงานการวิจัยการใช้ไลเคนเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองหนูเดือน, เมืองแสน; พงศ์เทพ, สุวรรณวารี; ดวงกมล, แม้นศิริ; พงษ์ฤทธิ์, ครบปรัชญา; อรัณย์ภัค, พิทักษ์พงษ์
2560 รายงานการวิจัยพฤติกรรมที่อุณหภูมิห้อง-สูงของวัสดุประกอบพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยผงซิลิคอนคาร์ไบด์ผลิตด้วยวิธีฉีดขึ้นรูปวัสดุผงและเผาผนึกสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ฐาปนีย์, พัชรวิชญ์
2560 รายงานการวิจัยการควบคุมระบบพลังงานลมแบบอิสระที่มีระบบตามรอยกำลังสูงสุดกองพัน, อารีรักษ์
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคแบบผสมสำหรับระบบระบุตำแหน่งไร้สายภายในอาคารแบบหลายชั้นชุติมา, พรหมมาก
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่หาค่าเหมาะสมทางวิทยุสำหรับเครือข่ายสามจีโดยใช้ความรู้เชิงประจักษ์จากการทำไดร์ฟเทสพีระพงษ์, อุฑารสกุล
2560 รายงานการวิจัยการทำนายพื้นที่ที่มีความเสีี่ยงสัญญาณแทรกสอดสูงสำหรับเครือข่ายสามจีโดยใช้ข้อมูลทราฟฟิกพีระพงษ์, อุฑารสกุล
2560 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์นพร, อึ้งอาภรณ์; รัตนา, รุจิรกุล; ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์; สรญา, แก้วพิทูลย์; พัชราภรณ์, วงศ์แก้วโพธิ์ทอง; อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง; สีขาว, เชื้อปรุง; ลิขิต, มาตระกูล
Next page

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic