DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

Browsing by Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Ordering With Most Recent First Show Oldest First

Showing items 1-21 of 6356.

Next page
Date of IssueTitle Authors
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถของระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์สิราภรณ์, โพธิวิชยานนท์
2560 รายงานการวิจัยการจัดผังสถานที่ก่อสร้างสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีขนาดไม่เท่ากันและมีข้อจำกัดวชรภูมิ, เบญจโอฬาร
2560 รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาระบบการให้น้ำอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมแบบฟัชซีประโยชน์, คำสวัสดิ์
2560 รายงานการวิจัยวิธีการทางวิศวกรรมความรู้เพื่อการรู้จำบริเวณกำหนดรหัสทางพันธุกรรมนิตยา, เกิดประสพ; กิตติศักดิ์, เกิดประสพ
2560 รายงานการวิจัยการใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปาอภิชน, วัชเรนทร์วงศ์; ยศพล, ใบเหลือง
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาคู่มือการเขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์อัญชลี, วรรณรักษ์
2560 รายงานการวิจัยการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของทานตะวันโดยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอสเอสอาร์และเอพีดีหนูเดือน, เมืองแสน; ฐิติพร, มะชิโกวา; ปัญจมา, จรรยาเลิศอดุล
2560 รายงานการวิจัยการใช้ไลเคนเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองหนูเดือน, เมืองแสน; พงศ์เทพ, สุวรรณวารี; ดวงกมล, แม้นศิริ; พงษ์ฤทธิ์, ครบปรัชญา; อรัณย์ภัค, พิทักษ์พงษ์
2560 รายงานการวิจัยพฤติกรรมที่อุณหภูมิห้อง-สูงของวัสดุประกอบพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยผงซิลิคอนคาร์ไบด์ผลิตด้วยวิธีฉีดขึ้นรูปวัสดุผงและเผาผนึกสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ฐาปนีย์, พัชรวิชญ์
2560 รายงานการวิจัยการควบคุมระบบพลังงานลมแบบอิสระที่มีระบบตามรอยกำลังสูงสุดกองพัน, อารีรักษ์
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคนิคแบบผสมสำหรับระบบระบุตำแหน่งไร้สายภายในอาคารแบบหลายชั้นชุติมา, พรหมมาก
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือที่หาค่าเหมาะสมทางวิทยุสำหรับเครือข่ายสามจีโดยใช้ความรู้เชิงประจักษ์จากการทำไดร์ฟเทสพีระพงษ์, อุฑารสกุล
2560 รายงานการวิจัยการทำนายพื้นที่ที่มีความเสีี่ยงสัญญาณแทรกสอดสูงสำหรับเครือข่ายสามจีโดยใช้ข้อมูลทราฟฟิกพีระพงษ์, อุฑารสกุล
2560 รายงานการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์นพร, อึ้งอาภรณ์; รัตนา, รุจิรกุล; ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์; สรญา, แก้วพิทูลย์; พัชราภรณ์, วงศ์แก้วโพธิ์ทอง; อัชฌา, พงศ์พิทักษ์ดำรง; สีขาว, เชื้อปรุง; ลิขิต, มาตระกูล
2560 รายงานวิิจัยสถาบันเรื่องการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559จตุรวัฒน์, ผนึกรัมย์
2560 รายงานการวิจัยการจำลองเชิงกายภาพและเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาผลกระทบของลำดับการขุดเจาะต่อการทรุดตัวของผิวดินที่เกินกว่าจุดวิกฤตกิตติเทพ, เฟื่องขจร
2560 รายงานการวิจัยการตรวจจับสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายวิภาวี, หัตถกรรม; สุดชล, วุ้นประเสริฐ
2560 รายงานการวิจัยการจัดการทรัพยากรในโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเคลื่อนที่แบบไม่ทำงานร่วมกัน เพื่อการเฝ้าระวังด้านสุขภาพวิภาวี, หัตถกรรม
2560 รายงานการวิจัยอิทธิพลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อระบบสมดุลอุณหภูมิกายในวัยรุ่นและวัยกลางคนในคนไทยที่ได้รับความเครียดจากอุณหภูมิในขณะออกกำลังกายวารี, วิดจายา
2560 รายงานการวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของพืชกินได้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.มทส.)พงษ์ฤทธิ์, ครบปรัชญา; พงศ์เทพ, สุวรรณวารี; หนูเดือน, เมืองแสน; ดวงกมล, แม้นศิริ; ทักษิณ, อาชวาคม; วารินทร์, บุญเรียม
2560 รายงานการวิจัยการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยแบบจำลอง Mike floodปรียาพร, โกษา
Next page

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic