DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

Browsing by Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Ordering With Most Recent First Show Oldest First

Showing items 1-21 of 6126.

Next page
Date of IssueTitle Authors
2560 รายงานการวิจัยกล่องควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับแปลงเกษตรกรรมกองพัน, อารีรักษ์; ปทุมพร, วงค์ใหญ่
2560 รายงานการวิจัยการควบคุมแบบอัตโนมัติของระบบปั๊มน้ำสำหรับไร่มันสำปะหลังที่ใช้แหล่งพลังงานโซลาร์เซลล์กองพล, อารีรักษ์
2560 รายงานการวิจัยโครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย vibrio harveyiวิภา, สุจินต์
2559 การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับระบบการสอนเสริมอัจฉริยะภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างตามการเรียนรู้ส่วนบุคคลวิไลรัตน์, ยาทองไชย
2559 แบบจำลองสมการโครงสร้างสำหรับการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อชุมชนตราสินค้าออนไลน์ณัชชา, ลิมปศิริสุวรรณ
2559 ผลของสูตรปุ๋ย วัสดุปลูกและการชักนำตาดอกต่อการผลิตสตรอว์เบอร์รีในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสุวรรณ, ประทุมจร
2559 การพัฒนาสูตรและวิธีการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลีจิตมนัส, นิกาจิ๊
2559 ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันแบบใช้ตัวเร่งของเอทานอลเพื่อผลิตเอทิลีนโดยใช้ซีโอไลต์ SUZ-4 ที่มีองค์ประกอบของซิลิกอนไดออกไซด์จากเถ้าแกลบธิติภพ, ศิริสุนทรพานิช
2559 การเพิ่มประสิทธิภาพซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันในการพยากรณ์อนุกรมเวลาธีร์ธวัช, แก้ววิิจิตร
2559 การศึกษาพฤติกรรมการหดตัวระหว่างการแข็งตัวของเหล็กหล่อด้วยวิธีวัดการเคลื่อนที่เชิงเส้นเลิศฤทธิ์, ชื่นเจริญ
2559 การดูดซับโลหะหนักด้วยเส้นใยประดิษฐ์ดัดแปรพิณิตตา, ผลาทิพย์
2559 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สารอินทรีย์ร่วมกับสารแม่เหล็กในกระบวนการโคแอกกูเลชันและฟล็อกคูเลชันยศพล, ใบเหลือง
2559 รายงานการวิจัยเครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วงแบบอัตโนมัติบุระ, สินธุภากร; บุญเรือง, มะรังศรี; การุญ, ฟังสุวรรณรักษ์; พรศิริ, จงกล
2559 รายงานการวิจัยการหาขนาดที่เหมาะสมและทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากหัวกวาวเครือแดงในหนูทดลองเพศผู้เกรียงศักดิ์, เอื้อมเก็บ
2559 รายงานการวิจัยศักยภาพของประเภทของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ในการกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นสารเสริมชีวนะสุนันทา, ทองทา
2559 รายงานการวิจัยการผลิตสตาร์ชซิเตรททนย่อยต่อเอนไซม์สุนันทา, ทองทา; ธนาวิทย์, กุลรัตนรักษ์
2559 รายงานการวิจัยอะราบิโนไซแลนสกัดจากรำข้าว: คุณสมบัติต้านออกซิเดชันสุนันทา, ทองทา; เบญจมาศ, จิตรสมบูรณ์
2559 รายงานการวิจัยคุณสมบัติของคัพภะ รำ และแป้งลูกเดือยเพื่ออาหารสุขภาพสุนันทา, ทองทา
2559 รายงานการวิจัยปฏิกิริยาร่วมเฉือนระหว่างมวลรวมคอนกรีตไซเคิลและจีโอกริดสุขสันติ์, หอพิบูลสุข
2559 ระบบระบุตำแหน่งวัตถุไร้สายภายในอาคารแบบหลายชั้นที่ใช้เทคนิคฟิงเกอร์ปริ้นท์ติ้งซึ่งมีความคงทนและมีความซับซ้อนต่ำเกรียงไกร, มณีรัตน์
2559 การประมาณปริมาตรของถุงโลหิตสำหรับเครื่องเขย่าจรูญศักดิ์, พวกขุนทด
Next page

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic